RODO - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej,
  Borowa 307, 39-305 Borowa;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@borowa.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udostępnienia zasobów biblioteki oraz prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ostatniego wypożyczenia (zwrotu);
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.